„ŠEIMŲ DARŽELIO“ TEIKIAMAS UGDYMAS

Mūsų teikiamo ugdymo tikslas – padėti vaikui tapti geriausiu žmogumi, kokiu tik jis gali būti.“

CHARAKTERIO UGDYMAS       

Geras charakteris yra pagrindas asmeniniam ir visuomenės klestėjimui.“

Žmogaus charakterį formuoja teigiami įpročiai, kurie virsta dorybėmis. Tai pagrindas, ant kurio kuriama visapusiška vaiko asmenybė. Dorybė – geriausia charakterio savybė! Todėl „Šeimų darželyje“ mes ypatingą dėmesį skiriame ugdydami: išmintį, teisingumą, tvirtumą, valią, meilę, viltį ir tikėjimą. Tai yra pagrindinės dorybės, apie kurias buriasi visos kitos dorybės (pvz. dosnumas, darbštumas, atkaklumas, supratimas, apdairumas, pagarba, atsakomybė, nuoširdumas ir kt.).

Vaikystėje dorybės formuojamos daug lengviau negu vėlesniu gyvenimo laikotarpiu. Kiekvienas geras įprotis turi savo formavimosi „aukso amžių“, o gero charakterio pamatai dedami jau vaikystėje. „Šeimų darželyje“ esame parengę 3–6 metų vaikams pritaikytą dorybių ugdymo programą, kuri konkretizuojama kiekvieno mėnesio tikslais ir veiksmais.

Tai darome ypatingu būdu – ne tik visiems vaikams kartu, bet ir mentorystės programos dėka, pažindami kiekvieną vaiką atskirai, atsižvelgdami į vaiko temperamentą, aplinką, iš kurios vaikas atėjo, ir kitus individualius aspektus. Toks vaiko pažinimas ir požiūris į jį leidžia vaikui pasijausti priimtam, vertinamam, gerbiamam, o tai sukuria jam saugumą būti bei atskleisti geriausias savo savybes. Tik tokioje aplinkoje ugdymas yra vaisingiausias.

Šiam tikslui pasiekti „Šeimų darželyje“ taikome mentorystės programą, kuri padeda užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galėtų tapti geriausiu žmogumi, kokiu tik jis gali būti!

VISAPUSIŠKAS ASMENYBĖS UGDYMAS

Asmenybę galima išugdyti tik remiantis visapusišku vaiko ugdymu.

Visapusiškas ugdymas apima visus asmenybės ugdymo aspektus: protą (tiesos siekimas), valią  (gėrio troškimas), jausmus (džiaugsmas darant gera), kūną (įrankis gėriui kurti), dvasią (atvirumas antgamtiškumui, asmeninio santykio su Dievu, žmonėmis užmezgimas). Tam skiriame ypatingą dėmesį!

„Šeimų darželio“ veikla ir teikiamas ugdymas remiasi krikščioniškomis vertybėmis, tačiau darželis yra atviras visoms šeimoms.

Darželyje stengiamasi atskleisti tikėjimo grožį ir prasmę. Tam tikslui vaikų dienotvarkė yra praturtinta trumpa malda pradedant dieną, laiminant maistą, minint bažnytines šventes, gilinantis į jų turinį ir prasmę, minint Bažnyčios šventuosius ir mokantis iš jų.

TĖVAI – PAGRINDINIAI UGDYTOJAI

Tėvų ir ugdymo įstaigos glaudus bendradarbiavimas – vienintelis efektyvus būdas suteikti vaikams visapusišką ir veiksmingą ugdymą.“

„Šeimų darželis“, būdamas namų ugdymo tęsiniu, glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, stengiasi būti nuolatiniu ir visada prieinamu pagalbininku tėvams tiek vaikų auklėjimo ir ugdymo, tiek tarpusavio santykių stiprinimo procese.

Tai įgyvendiname per mentorystės programą pažindami ir asmeniškai globodami kiekvieną šeimą (vaiką), per sistemingus susitikimus bei pokalbius padėdami jai kryptingai augti ir auginti savo vaikus. Taip pat organizuojame paskaitas/praktinius užsiėmimus tėvams, rengiame šeimų susitikimus.

ILGAMETĖ PATIRTIS

Geri sprendimai atsiranda iš patirties.“

„Šeimų darželio“ siūlomo ugdymo modelio, paremto visapusišku asmenybės ugdymu, kūrėjai ir pradininkai pasaulyje yra šeimos iš Barselonos (Ispanijoje), kurios 1969 m. įkūrė „Institució Familiar d’Educació“ (IFE) (www.institucio.org). Pastaroji institucija ir joje dirbantys asmenys šiuo metu vadovauja 13 ugdymo įstaigų Ispanijoje, o šis ugdymo modelis jau yra įgyvendinamas 38 pasaulio šalyse, kuriose iš viso veikia daugiau kaip 500 ugdymo įstaigų.

2015 m. „Šeimų darželį“ įsteigusi ir globojanti Ugdymo asociacija PARENTES inicijavo bendradarbiavimą su minėta institucija, prašydama globoti bei perduoti savo turimą patirtį kuriant ugdymo įstaigas.